Kartsev, Colonel (G.S.) A., 'Kurdy', Zapiski Kavkazsokvo Otdela Imperatorskovo Russkovo Geograficheskovo Obshchestva, Tiflis, vo, Tiflis, vol. 19, 1897, pp. 337-68.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.