V. I. Devitsky, 'Kanikulyarnaya poyezdka po Erivanskoy guberniyi i Karsskoy oblasti', Sbornik materialov dlya opisaniyu mestnostey i plemen Kavkaza (Tiflis), vol. 21, 1896, pp. 105-12.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.