V[il'chevsk]y, [O], Sotsial 'no-politichesky rol' sekantstva i dervishizma v Kurdistane', Antireligioznik, 1931, no. 12, pp. 75-9.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.