Semyonov, A.A., 'Pokloneniye satane u peredne-aziatskikh kurdovyezidov' [review of Isya Joseph, Devil Worship], Byulletin Sredneyo Aziatskovo Gosudarstennovo Universiteta, Tashkent, vol. 16, 1927, pp. 59-80.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.