Massal'sky, Prince V.I, 'Ocherk pogranichnoy chasti Karsskoy oblasti', Izvestiva Imperatorskovo russkovo geograficheskovo obshchestva, vol. 23, 1887, pp. 1-35.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.