Siouffi, Nicolas Extract from notes about the Yezidis, ed. Yegiarazov, Zapiiski Kavkazskovo Otdeleniya Imperatorskovo Russkovo Geograficheskovo Obshchestva, vol. 13, 1891, pp. 164-88.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.