Massal'sky, Prince V.I, 'Ocherk yuzhnoy chasti Karsskoy oblasti', Izvestiya Kavkazskovo Otdeniya Imperatorskovo russkovo geograficheskovo obshchestva, vol. 9, 1886-1888, pp. 106-28.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.