T. F. Aristova, 'Opyt sravnitel'novo izucheniya material'noy kul'tury kurdov' Sovietskaya Etnografiya, pp. 46-57.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.