Pagirev, D.D.,'O religiyi yezidov' [review of Jean Spiro.'Les Yezidis ou les adorateurs du diable'], Izvestiya Kavkazskovo Otdeleniya Imperatorskovo Russkovo Geograficheskovo Obshchestva, vol. 14, 1901, pp. 134-9.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.