G. Chursin, 'Azerbaijanskiye Kurdy', Izvestiya Kavkazskovo Istoriko-arkheologicheskovo Instituta, (Tiflis), vol. 3, pp.1-16.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.