Chatoyev, Kh. M., Kurdy Sovietskoy Armeniyi: Istorichesky Ocherk (1920-1940), 1965. pp. 5-104.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.