Khaflin, N.A., Bor'ba za Kurdistan (Kurdsky vopros v mezhdu-narodnykh otnosheniyakh XIX veka), Moscow, 1963.

Access Information

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.