Glasgow University Magazine Freshers, November, March