Casgliad o Ddeunydd perthynol i Thomas Edward Ellis/Collection of Material relating to Thomas Edward Ellis

Scope and Content

yn cynnwys taflen ynglyn ag ymreolaeth i Gymru ,nodyn i aelodau o'i blaid fynychu cyfarfod o'r Senedd, papurau ar addysg yng Nghymru, argraffiad arbennig o'r Seren yn dilyn ei farwolaeth a chasgliad o luniau o chwareli a mwyngloddiau a gyflwynwyd iddo gan G J Williams.

including a leaflet on Welsh autonomy, a note for members of his party to attend a meeting of the Senedd, papers on education in Wales, a special edition of the Star following his death and a collection of pictures of quarries and mines presented to him by GJ Williams.

Access Information

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Gwynedd yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Llyfrgelloedd-ac-archifau/Archifau-a-hanes-teulu/Archifau-a-hanes-teulu.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Gwynedd Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Residents/Libraries-and-archives/Archives-and-family-history/Archives-and-family-history.aspx.