Secretary's correspondence file "taken out to 31 Dec 1953" - E-I