Map

Scope and Content

6” O.S. Denbighshire sheet XXI N.E