Japanese The Mikado poster, Geiko Theatre, Tokyo, 1947