No. 20 Brick Street, Glyncorrwg, Port Talbot 1911-1990