Rostopchin, F.B., 'Bibliografiya po kurdskoy probleme', Revolyutsionny Vostok, 1933, no. 3-4 (19-20), pp. 292-236; no. 5 (21), pp. 159-73.

Conditions Governing Access

Open

Conditions Governing Use

No copying permitted.