Rhydgaled Council School Bylchau, cofnodion o/records of

Scope and Content

Gofynnwyd i Samuel Powell, adeiladwr, adeiladu ysgol, t? ysgolfeistr a maes chwarae yn Rhydgaled ym mis Rhagfyr 1876. Roedd i gael ei gwblhau erbyn diwedd mis Rhagfyr 1877 ar gost o £810. Y pensaer oedd RCB Clough o Ddinbych. Gosodwyd hysbyseb ar gyfer meistr ar gyfer yr ysgol fwrdd newydd yn Rhydgaled ar 5 Ionawr 1878 ar gyfer 50 o ysgolheigion ar gyflog o £40 y flwyddyn. (Gyda th?, gardd a grant y llywodraeth. Ffafriwyd siaradwyr Cymraeg).

Agorwyd yr ysgol yn ffurfiol gan fwrdd ysgolion Henllan ar 2 Awst 1878. Roedd yn ysgol iau a babanod cymysg.

Cafwyd adroddiad damniol gan yr arolygydd ar 24 Hydref, 1919 (ED/LB/15/3 tudalen 60) yn beirniadu gallu'r pennaeth 'mae'r gwaith ar ei hôl hi'n eithriadol ac nid oes iddo unrhyw nodweddion achubol. Mae'r Pennaeth wedi methu'n llwyr i gadw llygad ar y datblygiadau diweddaraf mewn addysgu '. Ym mis Mai 1922 ymddeolodd Mr Hayes Jones ar ôl 21 mlynedd yn y swydd. Ym mis Ebrill 1923 daeth David Wynne yn bennaeth newydd a chafwyd adroddiad gwell ym 1924. Ym 1928, roedd 41 o ddisgyblion ar y gofrestr. Ym mis Ionawr 1938 penodwyd John William Hand yn bennaeth.

Caewyd yr ysgol ym mis Gorffennaf 2014 ar ôl 136 mlynedd fel ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg. Y Pennaeth olaf oedd Siân Thomas Gelling a dim ond 19 o ddisgyblion oedd ar y gofrestr.

Lleoliad-

Ysgol Rhydgaled, Groes, Dinbych, Conwy LL16 5SD

Deunydd cysylltiedig-

Yr Archifau Cenedlaethol - Cyf: ED 21/22013 Bylchau: Ysgol y Cyngor Rhydgaled

Samuel Powell, builder, was requested to build a school, a master's house and playground at Rhydgaled in December 1876. It was to be completed by end of December 1877 at a cost of £810. The architect was RCB Clough of Denbigh. An advertisement for a master for the new board school at Rhydgaled was posted on 5th January 1878 for 50 scholars at a salary of £40 per annum. (With house, garden and government grant. Welsh language speaker preferred).

The school was formally opened by the school board of Henllan on 2nd August 1878. It was a mixed junior and infants school.

A damning inspector's report was received on 24th October 1919 (ED/LB/15/3 page 60) criticising the ability of the head teacher 'the work is exceedingly backward and shows no redeeming features. The Head teacher has completely failed to keep abreast of the latest developments in teaching'. In May 1922 Mr Hayes Jones retired after 21 years in post. In April 1923 David Wynne became the new head teacher and a better report followed in 1924. In 1928 there were 41 pupils on roll. In January 1938 John William Hand was appointed head teacher.

The school closed in July 2014 after 136 years as a Welsh Medium Primary school. The last Head teacher was Sian Thomas Gelling and there were just 19 pupils on roll.

Location-

Ysgol Rhydgaled, Groes, Denbigh, Conwy LL16 5SD

Related material-

The National Archives- Ref: ED 21/22013 Bylchau: Rhydgaled Council School

Mae hwn yn gasgliad iaith gymysg Gymraeg a'r Saesneg. Mae'n bolisi gennym i gatalogio eitem yn yr iaith y mae yn ysgrifenedig.

This is a mixed Welsh and English language collection. It is our policy to catalogue an item in the language it is written.

Arrangement

Mae cofnodion ysgol yn cael eu trefnu fel a ganlyn;

1 Llyfrau log

2 Cofrestri derbyn

3 Cofrestrau presenoldeb

4 Cofnodion rheolwyr

5 Cyfrifon

6 Cynlluniau

7 Ffotograffau

8 Amrywiol

School records are arranged as follows;

1. Log books

2. Admission registers

3. Attendance registers

4. Managers minutes

5. Accounts

6. Plans

7. Photographs

8. Miscellaneous

Access Information

Mae'r holl gofnodion ysgol sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol neu sensitif ar gau am 75 mlynedd. Mae hyn yn cynnwys llyfrau log, cofrestri derbyn a phresenoldeb a rhai llyfrau cofnodion.

All school records containing personal or sensitive information are closed for 75 years. This includes log books, admission and attendance registers and some minute books.

Geographical Names