Cyngor plwyf Gyffyliog, cofnodion o / Gyffylliog Parish Council, records of

Scope and Content

Sefydlwyd cynghorau plwyf o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 1894 i drin gweinyddiaeth sifil. Gall y cofnodion gynnwys llyfrau cofnodion, datganiadau ariannol, gohebiaeth, copïau o geisiadau cynllunio, a rhestrau cyfradd. Yn sgil aildrefnu llywodraeth leol ym 1974, disodlwyd y cynghorau plwyf gan gynghorau cymuned.

Civil parish councils were established by the Local Government Act 1894. The records can include minute books, financial statements, correspondence, copies of planning applications, and rate lists. Community councils replaced parish councils under the local government reorganisation in 1974.

Arrangement

Mae cofnodion cyngor plwyf wedi eu trefnu fel a ganlyn:

1 Llyfrau Cofnodion

2 Cofrestrau presenoldeb

3 Llyfrau datganiad

4 Gohebiaeth a Phapurau

5 Llyfrau Llythyron

6 Cyfrifon

7 Bwrdd Claddu

8 Deddf y Tlodion

9 Elusennau

10 Etholiadol

11 Mapiau

12 Cynlluniau

13 Ysgolion

14 Ffotograffau

15 Amrywiol

Parish Council Collections are arranged as follows:

1. Minute Books

2. Attendance Books

3. Books of declaration

4. Correspondence and Papers

5. Copy our letter books

6. Finance

7. Burial Board

8. Poor Law

9. Charities

10. Electoral

11. Maps

12. Plans

13. Schools

14. Photographs

15. Miscellaneous

Access Information

Mae’r casgliad hwn yn agored ar gyfer ymchwil. Byddai’n fuddiol archebu ymlaen llaw, ar gyfer manylion ac oriau agor gweler http://archives.denbighshire.gov.uk/visit-us/. Efallai y bydd mynediad i rai dogfennau wedi’i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Gwarchod Data, bydd Gwasanaeth Archifau Sir Ddinbych yn rhoi gwybod yn yr achosion hynny.

This collection is open for research. It is advisable to book in advance, for details and opening hours see http://archives.denbighshire.gov.uk/visit-us/. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Denbighshire Archive Service will advise where this is the case.

Geographical Names