Cofnodion Ysgol Gymraeg Maesteg / Maesteg Welsh School Records

Scope and Content

Cofnodion Ysgol Gymraeg Maesteg gan gynnwys cofrestr presennoldeb yr ysgol, 1948-1952; nodiadau gan Miss Roberts; toriadau papur newydd, 1963-1972

Maesteg Welsh school records comprising of attendance register for the school, 1948-1952; notes made by Miss Roberts; newspaper cuttings, 1963-1972

Administrative / Biographical History

Sefydlwyd yr Ysgol Gymraeg ym Maesteg ym 1947 yn Yr Aelwyd, Commercial Street, Maesteg fel ysgol meithrin gwirfoddol fel rhan o ymgyrch i profi i'r awdurdodau bod yna alw am addysg gyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Ym 1949 symudodd yr ysgol i festri Capel Bedyddwyr Bethania ym Maesteg a, gan fod rhai o'r blant o oedran ysgol, penodwyd staff gymwys gan gynnwys y prifathrawes cyntaf, Miss Nansi Roberts, arloeswr o fewn addysg gyfrwng Gymraeg. Yn hwyrach ym 1949 fe ddaeth yn ysgol awdurdod lleol.

The Welsh school in Maesteg was established in 1947 in Yr Aelwyd, Commercial Street, Maesteg as a voluntary nursery school as part of a campaign to prove to the authorities a demand for a Welsh medium education in the area. In 1949 it transferred to the vestry of Bethania Welsh Baptist Chapel in Maesteg and, as some children were of school age, qualified staff were appointed including its first headteacher, Miss Nansi Roberts, a pioneer of Welsh medium education. Later in 1949 it became a local authority school.

Arrangement

Cronolegol o fewn cyfres / Chronological within record series

Conditions Governing Access

Gall eitemau sy'n cynnwys gwybodaeth am unigolion a enwir fod wedi'u cyfyngu yn unol a ddeddfwriaeth gwarchod data a pholisi Archifau Morgannwg / Items containing information on named individuals may be restricted in accordance with data protection legislation and GA policy.

Acquisition Information

Adneuwyd gan Ysgol Meithrin Wirfoddol Maesteg, 2002 / Deposited by Maesteg Voluntary Nursery school, 2002

Other Finding Aids

Mae catalog rhannol ar gael arlein / A partial catalogue is available online

Archivist's Note

Lluniwyd gan Annabel Wickham ar gyfer Prosiect ANW; Ffynonellau a ddefnyddiwyd: Cymhorthion darganfod Archifdy Morgannwg / Compiled by Annabel Wickham for the ANW Project; Sources used: Glamorgan Record Office finding aids

Appraisal Information

Cadwyd yr holl gofnodion sy'n cwrdd a pholisi casglu Archifau Morgannwg / All records which meet the collection policy of Glamorgan Archives have been retained

Accruals

Mae croniadau yn bosib / Accruals are possible