Cofnodion Capel Tabernacl (B), Llandudno / Records of Tabernacl Church (B), Llandudno

Scope and Content

Cyfrifon, cofrestrau, gweithredoedd eiddo, gohebiaeth, dogfennau yswiriant a lluniau (CP514)

Dywedir mai'r Tabernacl oedd yr eglwys anghydffurfiol cyntaf yn Llandudno, a sefydlwyd ym 1813. Cafodd yr adeilad gwreiddiol ei ddisodli yn 1834 ac fe'u hailadeiladwyd eto yn 1875. Cafodd ei ymestyn gydag ystafell ysgol yn 1902, ac yn ddiweddarach gyda thoiled i ferched ac ystafell newid i ymgeiswyr bedydd. Roedd Lewis Valentine yn Weinidog yma, oddeutu 1922-1950au.

Roedd y 'fam eglwys' yn Ffordd Las, Llansanffraid Glan Conwy.

Mae'r casgliad yn cynnwys rhai cofnodion o Horeb, a oedd yn eglwys aml-safle'r Tabernacl. Roedd Salem hefyd yn eglwys aml-safle.

[Mae'r casgliad wedi cael ei restru yn y Gymraeg a'r Saesneg, fel y bo'n briodol i iaith wreiddiol pob dogfen]

Accounts, registers, deeds of title, correspondence, insurance documents and photographs (CP513)

Tabernacl is said to have been the first Non-Conformist church in Llandudno, founded in 1813. The original building was replaced in 1834 and again rebuilt in 1875. It was extended with a schoolroom in 1902, and later with a ladies' toilet and changing room for baptism candidates. Lewis Valentine served as Minister here, c.1922-1950s.

The 'mother church' was Ffordd Las at Llansanffraid Glan Conwy.

The collection includes some records from Horeb, which was a satelite church of Tabernacl. Salem was also a satelite church.

[The collection has been catalogued in Welsh and English, as appropriate to the original language of each document]

Conditions Governing Access

Mae'r casgliad hwn ar agor ar gyfer ymchwil. Mae'n bosibl y bydd mynediad i rai dogfennau wedi'i gyfyngu oherwydd deddfwriaeth Diogelu Data, bydd Archifan Conwy yn cynghori pan fo hyn yn wir. I gael manylion ac oriau agor, ewch i http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.

This collection is open for research. Access to some documents may be restricted due to Data Protection legislation, Conwy Archives will advise where this is the case. For details and opening hours see http://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Libraries-Museums-and-Archives/Archives/Archives.aspx.