Ffolder gohebiaeth / Correspondence folder

Scope and Content

Llythyrau amrywiol ar ystod eang o bynciau, gan gynnwys materion cyffredinol y capel, prydles ysgoldy y Parc, adeiladwaith y capel, yswiriant, a grwpiau Bedyddwyr ehangach, gyda chytundeb tenantiaeth drafft sy'n ymwneud â festri capel Bethania. Cadwyd cynt mewn ffeil.

Various letters on a wide range of subjects, including general chapel matters, lease of the Parc schoolroom, chapel fabric, insurance, and wider Baptist groups, with draft tenancy agreement relating to Bethania chapel vestry. Formerly held in a ringbinder.