Llythyrau o benseiri wahanol, Boucher, W.G Roberts / Letters from various architects, Boucher, W.G Roberts

Scope and Content

Llythyrau yn cyfeirio at ymdrechion i ennill estyniad i'r neuadd mewn cysylltiad â chapel Bethania oddi wrth Cyrnol Turbervill; llythyrau at benseiri yn gofyn am gynlluniau ar gyfer eglwys Methodistiaid Calfinaidd ym Maesteg; cytundeb rhwng John Lewis, adeiladwr, a chapel Bethania, yn cytuno i ymgymryd â phob newidiad i gapel Bethania, a llythyr gan yr adeiladwyr yn cwyno am ymddygiad y pensaer; nodiadau Cymraeg yn cymharu manteision ac anfanteision y safle newydd a'r hen safle; 3 llythyr Cymraeg yn cymharu nodiadau gan eglwysi eraill - un o Soar ym Mhenygraig ar maint y capel gan D.L Jones, dau o Noddfa yn Nhreorci, un ohonynt ar y siambr nwy a'r llall ar maint y capel.

Letters referring to attempting to gain extension of of the hall in connection with Bethania chapel from Colonel Turbervill; letters to architects asking for plans for a Calvinistic Methodist church at Maesteg; agreement between John Lewis, builder and Bethania chapel, of agreeing to undertake all alterations at Bethania chapel, and a letter from the builders complaining of architects' behaviour; notes in Welsh comparing advantages and disadvantages of new site and old site; 3 letters in Welsh comparing notes from other churches - one from Soar in Penygraig on dimensions of chapel from D.L Jones, two from Noddfa in Treorchy, one of notes on the gaschamber and one of dimensions of the chapel