Pontecorvo's handwritten notes about his trip to Sri Lanka