Mesurau a Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales Measures and Acts,

 • This material is held at
 • Reference
   GB 210 MCCCM
 • Alternative Id.
   (alternative) vtls006191211
 • Dates of Creation
   2008-2019
 • Name of Creator
 • Language of Material
   English Welsh  Cymraeg a Saesneg. = Welsh and English.
 • Physical Description
   12 bocs bach & 1 bocs mawr = 12 small boxes & 1 large box; 0.137 metrau ciwbig = 0.137 cubic metres.

Scope and Content

Mesurau Trydydd Cynulliad Cymru, 2008-2011 a Deddfau Pedwerydd Cynulliad Cymru, 2011-. Arwyddwyd pob mesur a deddf gan Brif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru. = Measures of the Third Welsh Assembly, 2008-2011 and Acts of the Fourth Welsh Assembly 2011-. All the measures and acts are signed by the Chief Executive and Clerk of the National Assembly for Wales.

Administrative / Biographical History

Sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1998 fel corfforaeth. Dim ond pwerau i greu deddfwriaeth eilradd, a hynny gyda chaniatâd Senedd y DU, oedd ganddo ar y cychwyn. Yn 2007 daeth Deddf Llywodraeth Cymru 2006 i rym a chynyddwyd pwerau deddfu'r Cynulliad. Bellach roedd gan y Cynulliad y pwerau i basio deddfau, a alwyd yn Fesurau'r Cynulliad, i Gymru mewn meysydd penodol gyda chydsyniad llywodraeth y DU. Yn dilyn pleidlais 'ie' yn refferendwm 2011 rhoddwyd pwerau deddfu ychwanegol i'r Cynulliad ac mae bellach yn gallu pasio deddfau ar yr holl bynciau yn yr ugain maes datganoledig heb ofyn am ganiatâd Senedd y DU. Bellach, nid yw cyfreithiau'r Cynulliad yn cael eu hadnabod fel Mesurau Cynulliad, ond yn hytrach mae cyfreithiau arfaethedig yn cael eu galw'n 'Biliau', a bydd cyfreithiau sydd wedi'u pasio yn cael eu galw'n 'Deddfau'. Y Trydydd Cynulliad (2007-2011), felly, oedd yr unig gynulliad i basio Mesurau. = Established in 1998 as a corporate body, the National Assembly for Wales initially only had powers to initiate secondary legislation when authorised by the UK Parliament. In 2007 the Government of Wales Act 2006 came into force and the law making powers of the Assembly were increased. The National Assembly now had the powers to make laws, called Assembly Measures, for Wales in defined areas with the permission of the UK Parliament. Following a 'yes' vote in the 2011 referendum further law making powers were given to the Assembly and it is now able to pass laws on all subjects in the twenty devolved areas without needing the agreement of the UK Parliament. Assembly laws now ceased to be called Assembly Measures and proposed laws are called Bills and the enacted laws are called Acts. Thus the Third Assembly (2007-2011) was the only Welsh Assembly to pass measures.

Arrangement

Trefnwyd yn LlGC yn dri grŵp: Mesurau'r Trydydd Cynulliad; Deddfau'r Pedwerydd Cynulliad a Deddfau'r Pumed Cynulliad. = Arranged at NLW into three groups: Third Assembly Measures; Fourth Assembly Acts and Fifth Assembly Acts.

Access Information

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen. = Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library.

Acquisition Information

Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Tachwedd 2011 = November 2011; 006191211.
Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Mehefin 2013 = June 2013
Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Tachwedd 2013 = November 2013
Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Chwefror 2014 = February 2014
Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Mawrth 2013 = March 2013
Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Aberystwyth; Rhodd = Donation; Mehefin 2015 = June 2015
Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales; Caerydd = Cardiff; Rhodd = Donation; Mai 2019 = May 2019

Note

Sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1998 fel corfforaeth. Dim ond pwerau i greu deddfwriaeth eilradd, a hynny gyda chaniatâd Senedd y DU, oedd ganddo ar y cychwyn. Yn 2007 daeth Deddf Llywodraeth Cymru 2006 i rym a chynyddwyd pwerau deddfu'r Cynulliad. Bellach roedd gan y Cynulliad y pwerau i basio deddfau, a alwyd yn Fesurau'r Cynulliad, i Gymru mewn meysydd penodol gyda chydsyniad llywodraeth y DU. Yn dilyn pleidlais 'ie' yn refferendwm 2011 rhoddwyd pwerau deddfu ychwanegol i'r Cynulliad ac mae bellach yn gallu pasio deddfau ar yr holl bynciau yn yr ugain maes datganoledig heb ofyn am ganiatâd Senedd y DU. Bellach, nid yw cyfreithiau'r Cynulliad yn cael eu hadnabod fel Mesurau Cynulliad, ond yn hytrach mae cyfreithiau arfaethedig yn cael eu galw'n 'Biliau', a bydd cyfreithiau sydd wedi'u pasio yn cael eu galw'n 'Deddfau'. Y Trydydd Cynulliad (2007-2011), felly, oedd yr unig gynulliad i basio Mesurau. = Established in 1998 as a corporate body, the National Assembly for Wales initially only had powers to initiate secondary legislation when authorised by the UK Parliament. In 2007 the Government of Wales Act 2006 came into force and the law making powers of the Assembly were increased. The National Assembly now had the powers to make laws, called Assembly Measures, for Wales in defined areas with the permission of the UK Parliament. Following a 'yes' vote in the 2011 referendum further law making powers were given to the Assembly and it is now able to pass laws on all subjects in the twenty devolved areas without needing the agreement of the UK Parliament. Assembly laws now ceased to be called Assembly Measures and proposed laws are called Bills and the enacted laws are called Acts. Thus the Third Assembly (2007-2011) was the only Welsh Assembly to pass measures.

Ceir copïau electronig o'r mesurau a'r deddfau ar wefan Deddfwriaeth DU: http://www.legislation.gov.uk/cy/mwa & http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw. = Electronic versions of the measures and acts can be viewed on the UK Legislation website: http://www.legislation.gov.uk/mwa & http://www.legislation.gov.uk/anaw.

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. = Title supplied from contents of fonds.

Alternative Form Available

Ceir copïau caled eraill o'r mesurau a'r deddfau yn LlGC. = Other hard copies of the measures and acts are held at NLW.

Archivist's Note

Rhagfyr 2011 & Mawrth 2014 = December 2011 & March 2014.

Lluniwyd gan Nia Wyn Dafydd. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r disgrifiad hwn: gwefan Cynulliad Cenedaethol Cymru (http://www.assemblywales.org/) a gwefan Wales/Cymru (http://www.wales.com), edrychwyd 21 Rhagfyr 2011. = Compiled by Nia Wyn Dafydd. The following sources were used in the compilation of this description: National Assembly for Wales website (http://www.assemblywales.org/) and Wales/Cymru website (http://www.wales.com), viewed 21 December 2011;

Conditions Governing Use

Amodau hawlfraint arferol. = Usual copyright laws apply.

Appraisal Information

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a roddwyd i'r Llyfrgell. = All records donated to the National Library of Wales have been retained..

Accruals

Mae ychwanegiadau yn debygol. = Accruals are likely.

Additional Information

Published

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales