Correspondence of Thomas Johnson, Eli Johnson and Luther Eaton