File for European Tour of Poland and 18 - 29 Sept 1981 Romania