Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio Gan Y Cyhoedd 2007-2002 (Argraffiad Diwygiedig 2011) / Conwy Deposit Local Development Plan 2007-2022 (Revised Edition 2011)

Scope and Content

Cynllun: Map Cynnig, Adroddiad yr Ymgynghori Dechreuol, Fersiwn Cyfeillgar Leuenctid o'r Dogfen Adnau, Hunanasesiad Cadernid, 10 Profion Cadernid, Llythyr CDLI Adnau a Hysbysiad y Cyhoedd, Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (Canllaw Dylunio i Berchnogion Tai, Safonau Parcio, Diogelwch Blaenau Siopa, Rhwymedigaethau Cynllunio, Bioamrywiaeth a Chynllunio, Yr Iaith Gymraeg, Datblygiad Cynaliadwy, Adeiladau ac Adeileddau sy'n Bwysig yn Lleol, Prif Cynllun Bae Colwyn), Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio Gan y Cyhoedd 2007-2022.

Dogfennau Cefndir:

Cynlluniau a Strategaethau Cysylltiedig, Rhagamcanion Poblogaeth ac Aelwydydd, Yr Adroddiad Opsiynau Lefel Twf, Astudiaeth Cyflenwad Tir ar Gyfer Tai, Astudiaeth Argaeledd Tir ar Gyfer Tai, Amrywiaeth Tai, Asesiad Marchnad Tai Lleol (Cam 1), Hierarchaeth Aneddiadau ac Asesiad Ffiniau Anheddiad, Astudiaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy, Gwerthusiad Cynaladwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol, Asesu Rheoliadau Cynefinoedd, Asesiad Rhwystrau Gwyrdd, Adroddiad Monitro Tir Cyflogaeth, Astudiaeth Tir Cyflogaeth, Astudiaeth Manwerthu, Astudiaeth Hierarchaeth a Phrif Ardaloedd Manwerthu ac Eilaidd, Asesiad Risg Llifogydd Strategol Conwy, Astudiaeth o'r Prif Ardaloedd Llety Gwyliau, Asesiad Mannau Agored, Rheoli Gwastraff, Asesiad o'r Safleoedd y Gellir eu Darparu, Asesiad Galw am Safleoedd ar Gyfer Sipsiwn a Theithwyr, Adroddiad Sail Prif Gynllun Bae Colwyn, Adroddiad Moderneiddio Ysgolion Cynradd Cyngor Sir Conwy, Adroddiad Galw a Chyflenwad Lotment, Astudiaeth Ymarferoldeb Tirlenwi, Ardaloedd Cymeriad Tirwedd, Yr Amglychedd Hanesyddol, Diogelu Adnoddau Agregau, Cynllun fesul camau, Gallu'r Diwydiant Adeiladu Tai, Adroddiad Galw a Chyflenwad Tiroedd Claddu, Yr Iaith Gymraeg, Papur Rhagdybiaethau Hyfywdra Safleoedd, Cyfiawnhad ar gyfer dileu safleoedd datblygu bwriedig a nodwyd yn y CDLI i'w archwilio gan y cyhoedd (Ebrill 2009), Cyfrifiad Anghenion Tai Fforddiadwy, Adroddiad Dewisiadau Dosbarthu Twf, Astudiaeth Trafnidiaeth o Gynigion Dyraniad CDLI yn Abergele.

Includes Proposal Map, Initial Consultation Report, Youth Friendly Version of the Deposit Document, Deposit Plan Representation Form, Soundness Self Assessment, 10 Tests of Soundness, Deposit LDP Letter and Public Notice, Supplementary Planning Guidance Documents (Householder Design Guide, Parking Standards, Shop Front Security & Design Guide, Planning Obligations, Biodiversity, Welsh Language, Sustainable Development, Buildings and Structures of Local Importance, Colwyn Bay Masterplan), Conwy Deposit Local Devlopment plan 2007-2022.

It also includes background papers: Related Plans and Strategies, Population and Household Projections, The Growth Level Options Report, Housing Land Supply Study, Housing Land Availability Study, Housing Mix, Local Housing Market Assessment (Phase 1), Hierarchy of Settlements and Settlement Boundaries Assessment, Affordable Housing Viability Study, Sustainability Appraisal/Strategic Environmental Assessment, The Habitats Regulations Appraisal, Green Barriers Assessment, Employment Land Monitoring Report, Employment Land Survey, Retail Study, Primary & Secondary Retail Areas and Hierarchy Study, Conwy Strategic Flood Risk Assessment, Primary Holiday Accommodation Areas Study, Open Space Assessment, Waste Management, Site Deliverability Assessment, Gypsy and Traveller Site Demand Assessment, Colwyn Primary School Modernisation Report, Allotment Site Demand and Supply Report, Landfill Feasibility Study, Landscape Character Areas, Historic Environment, Safeguarding Aggregate Resources, Phasing Plan, Capacity of the House Building Industry, Burial Grounds Demands and Supply Report, Welsh Language, Site Viability Assumptions Paper, Justification for the removal of proposed development sites detailed in the deposit LDP (April 2009), Affordable Housing Needs Calculation, Growth Distribution Options Report, Abergele Traffic Study: Traffic Appraisal of the LDP Allocation Proposals at Abergele.