Invitation to opening of Merthyr Tydfil County School