Photo of Fleming as Hippolyta; Margaret Tyzack as Titania