Correspondence, prospectus 'The Scottish National Orchestra Society Ltd'