Greek New Testament exegetical exercise on Epistle to the Ephesians 3:1-12