Ship No. 1465  Kentung Launch: semi-profile, port bow