Ship No. 1467  Freya Launching party: sponsor throwing bottle