Cofnodion Bwrdd Gynulleidfaol Caerdydd a'r Cylch / Cardiff and District Congregational Board Records

Scope and Content

Pamffled ar gyfer gwasanaethau ordinhad a cydnabyddiaeth Mr W. Williams fel gweinidog ar Gapel Ainon, Ynyshir, 4 Gorff 1928-5 Gorff 1928;

Pamffled ar gyfer gwasanaeth cydnabyddiaeth y Parch. J. Hendy Davies fel gweinidog ar Gapel Ainon, Trealaw, 12 Ion 1936 ac 16 Ion 1936;

Pamffed ar gyfer gwasanaethau ordinhad a cydnabyddiaeth Mr G. Maelor Williams fel gweinidog ar Gapel Bedyddwyr Beulah, Abertridwr, 1 Ebr 1936-2 Ebr 1936.

Pamphlet for the ordination and recognition services of Mr. W. Williams as minister to Ainon Chapel, Ynyshir, 4 Jul 1928-5 Jul 1928;

Pamphlet for the recognition service of Revd. J. Hendy Davies as minister to Ainon Chapel, Trealaw, 12 Jan 1936 and 16 Jan 1936;

Pamphlet for the ordination and recognition services of Mr G. Maelor Williams as minister to Beulah Baptist Church, Abertridwr, 1 Apr 1936-2 Apr 1936.

Administrative / Biographical History

Capel Bedyddwyr Ainon, Ynyshir: Sefydlwyd yr acos yn Ynyshir yn ystod yr 1880au pan dechreuodd aelodau Capel Bedyddwyr Salem ym Mhorth i gwrdd yn nhy preifat ar Thomas Place, Ynyshir. Wrth i niferoedd gynyddu, symudwyd y cyfarfodydd i Gwesty'r Cardiff Arms. Ym 1884, adeiladwyd festri, gyda'r capel ei hun yn dilyn ym 1886. Bu'r achos yn llewyrchus, ac erbyn 1894 ffurfiwyd cangen, Calfaria, yn Aberllechau.

Ainon Baptist Chapel, Ynyshir: The cause at Ynyshir was established during the 1880s, when members of Salem Baptist Chapel in nearby Porth began meeting at a private house on Thomas Place, Ynyshir. As numbers grew, they moved their meetings to the Cardiff Arms Hotel. In 1884, a vestry was built, with the chapel itself following in 1886. The cause flourished, and by 1894 a daughter chapel, Calfaria, had been established at Wattstown.

Capel Bedyddwyr Ainon, Trealaw: Ar 4 Mai 1911, penderfynnodd 25 aelod o Gapel Bethlehem, Trealaw ffurfio cangen eu hunain. Ffurfiwyd yr achos newydd gan y Parch. J Young Jones o Moreia, Y Bargod. I ddechrau ceir cyfarfodydd yn Neuadd Llanharan. Agorodd y capel ym Mawrth 1914. Er bu'r achos yn llewyrchus i ddechrau, daeth problemau erbyn canol yr ugeinfed ganrif. Bu adael nifer o weinidogion i wasanaethu fan arall, roedd yna dreth cyson ar yr adnoddau, ac roedd nifer yr aelodau yn disgyn. O ganlyniad, penderfynwyd uno ag Eglwys Tyntyla. Unwyd y ddau achos yn Nhachwedd 1946.

Ainon Baptist Chapel, Trealaw: On 4 May 1911, 25 members of Bethlehem, Trealaw decided to establish their own branch cause. The new Church was formed by Revd. J. Young Jones of Moreia, Bargoed. Initially, meetings were held at Llanharan Hall. The chapel opened in March 1914. Although the cause flourished at first, problems were experienced during the mid twentieth century. A number of ministers had moved on to serve elsewhere, resources were drained, and members were falling. As a result, it was decided to merge with Tyntyla Church. The merger was enacted in November 1946.

Capel Bedyddwyr Beulah, Abertridwr: Yn ystod yr 1890au cafwyd cynnydd aruthrol ym mhoblogaeth Abertridwr. Y capel bedyddwyr agosaf ar y pryd oedd Salem, Senghennydd, ond teimlwyd byddai'r ardal erbyn hyn yn gallu cynnal ddau achos. Ym 1898 dechreuodd bedyddwyr i gwrdd yn 21 Stryd Thomas, Abertridwr ar gyfer cyfarfodydd gweddi ac Ysgol Sul. Erbyn 1902, o ganlyniad i'r cynnydd yn nifer yr aelodau, symudodd gwasanaethau i Gwesty'r Aber. Y flwyddyn yna hefyd ymgorfforwyd Beulah yn swyddogol fel Eglwys. Dechreuwyd gwaith ar adeiladu festri, ac adeiladwyd y capel ym 1905.

Beulah Baptist Church, Abertridwr: During the 1890s, Abertridwr experienced a rapid increase in population. The nearest Baptist cause at the time was Salem, Senghennydd, but it was felt that the area could now support two causes. In 1898, baptists began meeting at 21 Thomas Street, Abertridwr for prayer meetings and Sunday school. By 1902, the increase in membership meant that services moved to the Aber Hotel. That year also saw the official incorporation of Beulah as a church. Work began on building a vestry, and the chapel was erected in 1905.

Conditions Governing Access

Dim Cyfyngiadau / No restrictions

Other Finding Aids

Rhestr rhannol ar gael arlein / partial list available online

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da / Good condition

Archivist's Note

Mawrth 2006; diwygiwyd Awst 2007. Lluniwyd gan Rhian Phillips ar ran Archifdy Morgannwg gyda chyfeiriad at Arolwg Capeli Morgannwg Ganol / March 2006; revised August 200. Compiled by Rhian Phillips for the Glamorgan Record Office, with reference to the Mid Glamorgan Chapel Survey.

Appraisal Information

Cadwyd yr holl gofnodion sy'n cwrdd a pholisi casglu Archifau Morgannwg / All records which meet the collection policy of the Glamorgan Archives have been retained.