Archifau Cyngor Sir Gwynedd yn ymwneud ag Ynys Môn / Gwynedd County Council Archives relating to Anglesey

Scope and Content

Dogfennau 1974 - 1996 Cyngor Gwynedd yn ymwneud ag Ynys Môn yn cynnwys deunydd yn ymwneud a gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, cynllunio, cadwraeth, trafnidiaeth a ffiniau etholiadol, ynghyd a dogfennau yn ymwneud a gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Ynys Môn, 1962 - 1974 / Dogfennau 1974 - 1996 Cyngor Gwynedd yn ymwneud ag Ynys Môn yn cynnwys deunydd yn ymwneud a gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, cynllunio, cadwraeth, trafnidiaeth a ffiniau etholiadol, ynghyd a dogfennau yn ymwneud a gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Sir Ynys Môn, 1962 - 1974. / Documents 1974 - 1996 Gwynedd Council includes social services, health, planning, stability, transport and social services Isle of Anglesey County Council, 1962 - 1974 / Documents 1974 - 1996 Gwynedd Council includes social services, health, planning, registration, transport and of Anglesey County Council social services, 1962 - 1974.

Administrative / Biographical History

Sefydlwyd Cyngor Sir Gwynedd yn 1974 fel yr awdurdod lleol ar gyfer Gwynedd, a oedd yn cynnwys hen siroedd, Sir Fôn, Sir Gaernarfon a Meirionnydd. Roedd rhai gwasanaethau yn cael ei darparu gan Gyngor Bwrdeistref Ynys Môn, a rhai eraill megis gwasanaethau cymdeithasol, addysg, llyfrgelloedd gan Gynor Sir Gwynedd. Yn 1996 doedd Ynys Môn bellach ddim yn rhan o Gwynedd a cafodd y gwasanaethau yr oedd Gwynedd yn gyfrifol amdanynt ei trosglwyddo i Gynor Sir Ynys Môn. Mae Cyngor Gwynedd wedi cronni papurau gwasanaethau cymdeithasol rhagflaenwyr Cyngor Sir Ynys Môn. / Gwynedd County Council was established in 1974 as the local authority for Gwynedd, which included the former counties of Anglesey, Caernarfonshire and Meirionnydd. Some services were provided by Anglesey County Council, and others such as social services, education, libraries by Gwynedd County Council. In 1996 Anglesey was no longer part of Gwynedd and the services for which Gwynedd was responsible were transferred to Anglesey County Council. Gwynedd Council has accumulated the social services papers of the Isle of Anglesey County Council's predecessors.

Arrangement

Arranged into the following: Social services; planning; conservation; transport; social services (restricted files); and Boundary Commission

Access Information

Fe all eitemau sy'n cynnwys gwybodaeth am unigolion a enwir gael eu cyfyngu yn unol a Deddf Diogelu Data a pholisi Swyddfa Gofnodiadau Cyngor Sir Ynys Môn/ Items containing information on named individuals may be restricted in accordance with the Data Protection Act and Anglesey County Record Office policy.

Acquisition Information

[?A dderbyniwyd gan Gyngor Sir Gwynedd]

Note

Os gwelwch yn dda archebwch y dogfenau gan ddefnyddio y rhif cyfeirnod amgen (lle ddarperidd) / Please order documents using the alternative reference number (where provided)

Other Finding Aids

Mae copiau clawr caled o`r catalogau ar gael yn Archifau Ynys Môn ac yn y Gofrestr Cenedlaethol Archifau. Polisi Archifau Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen./Hard copies of the catalogue are available at Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives and the National Register of Archives. It is the policy of Archifau Ynys Môn / Anglesey Archives to catalogue in the language of the document.

Physical Characteristics and/or Technical Requirements

Cyflwr da /Good condition

Archivist's Note

Lluniwyd gan David Moore ar gyfer project ANW. Defnyddiwyd y ffynhonell ganlynol ar gyfer llunio'r disgrifiad hwn: Catalog Archifau Ynys Môn: Archifau Cyngor Gwynedd. / Described by David Moore for the ANW project. The following source was used to compile this description: Anglesey Archives Catalog: Gwynedd Council Archives.

Appraisal Information

Mae'r holl gofnodiadau sy'n cydymffurfio â pholisi casglu Swyddfa Gofnodi Cyngor Sir Ynys Môn wedi eu cadw /All records which meet the collection policy of the Anglesey Archives have been retained.

Custodial History

Casglwyd 1974 - 1996. Cafodd rhai o'r archifau yma ei etifeddu gan Gyngor Sir Gwynedd ar ôl Cyngor Sir Ynys Môn, ei rhagflaenwr yn Ynys Môn. O'r archifau a grewyd gan Gyngor Sir Gwynedd, cafodd rhai ei gwerthuso a'i dinistrio gan y Cyngor pan ddaru yr adran gwasanaethau cymdeithasol symyd i swyddfeydd newydd. / Collected, 1974 - 1996. Some of these archives were inherited by Gwynedd County Council after Anglesey County Council, its predecessor on Anglesey. From the archives created by Gwynedd County Council, some were appraised and destroyed by the Council when the social services department moved into new offices.

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau/Accruals are not expected

Related Material

Gall dogfennau eraill yn ymwneud ag Awdurdodau Lleol Ynys Môn gael eu gweld yn: Archifdy Ynys Môn, Cofnodion Cyngor Bwrdeistref Ynys Môn a Cyngor Sir Ynys Môn. / Other documents relating to Anglesey Local Authorities can be found at: Anglesey Record Office, Minutes of Anglesey County Council and Isle of Anglesey County Council. Anglesey County Record Office; Anglesey Borough Council Records; & Isle of Anglesey County Council.