Glamorgan College of Technology, Treforest, Mining Society Magazine, vol. 2