File: Gousidou-Koutila

Scope and Content

Correspondence with Dr Gousidou-Koutila relating to the "Roche problem".